Vui lòng chọn cách bạn muốn tham gia

Lần đầu tiên tham gia? Nhấn vào đây

Ghé thăm và tham gia

Your asking price in the bid box at the venue

Access

Bid online/Join

Tender Auction

Vui lòng đặt giá từ danh sách đấu giá

Đấu giá kết thúc

Make a bid by fax

Please send the bidding form by fax

Đấu giá kết thúc Số fax

+81-3-4570-5276

Phí đấu thầu

10.000 JPY cho mỗi LOT sẽ cộng thêm cho người chiến thắng khi đấu bằng Goofee bid hoặc Proxy-bid để làm chi phí đấu thầu. Phí này sẽ không bị tính cho những khách hàng đến mua hàng và đấu trực tiếp

Thông tin

Location
T.H.I.Corp. Narita Kichioka Yard
              

※Carry-in/carry-out reception: Every Tuesday and Thursday 9:00 ~ 16:00

Thời hạn Thanh toán, nhận xe(PT2403)
Thời hạn thanh toán 5th Apr.(Fri)
Thời gian đến nhận máy đã mua 2nd Apr.(Tue)
Thời hạn nhận máy đã mua 11th Apr.(Thu)