The Premier
Video in Yokohama

23 tháng 5 (Thứ 5)

Sắp có

Yokohama

23 tháng 5 (Thứ 5)

Vui lòng chọn cách bạn muốn tham gia

Lần đầu tiên tham gia? Nhấn vào đây

Ghé thăm và tham gia

Nhấn vào đây để đăng ký trước và đến tham quan địa điểm tại Yokohama

Access

Tham gia trực tuyến

Đấu thầu trực tuyến theo thời gian thực tế

Nhấn vào đây để đăng ký đấu thầu trực tuyến bằng Goofee-Bid

Sắp có

Đấu bằng proxy-bid

Nhấn vào đây để đặt giá thầu proxy trước khi cuộc đấu giá bắt đầu

Sắp có

Phí đấu thầu

20.000 JPY cho mỗi LOT sẽ cộng thêm cho người chiến thắng khi đấu bằng Goofee bid hoặc Proxy-bid để làm chi phí đấu thầu. Phí này sẽ không bị tính cho những khách hàng đến mua hàng và đấu trực tiếp tại Narita.

Thông tin

Vị trí
T.H.I.Corp. Yokohama Auction center

Because we will hold Video auction, all deliveries and collection of machines will
not be available on Auction day. We apologize for the inconvenience.

Thời hạn Thanh toán, nhận xe (PV2405)
Thời hạn thanh toán-
Thời gian đến nhận máy đã mua-
Thời hạn nhận máy đã mua-