Thông tin về đấu bằng proxy-bid

Proxy-bid được chấp nhận từ "danh sách đấu giá trực tuyến" hoặc "Đơn đăng ký qua fax" trong khoảng thời gian trước khi cuộc đấu giá bắt đầu

Đặt giá bằng proxy bid trực tuyến

BẮT ĐẦU

6/22(Thứ Tư)

KẾT THÚC

6/28(Thứ ba)
7:30(Japan time)

Đặt giá proxy-bid qua fax

Vui lòng trả giá từ danh sách đấu giá

Danh sách đấu giá

Đặt giá thầu proxy qua fax

Vui lòng gửi biểu mẫu đấu thầu qua fax

Biểu mẫu đấu thầu   Số fax

03-4570-5276